Μέσα από διαφορετικές πολιτικές πρακτικές και με συμμέτοχο τον πολίτη, μπορεί να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη. Στόχος είναι να ενισχυθεί ο πρωτογενής και δευτερογενής τομέας της οικονομίας, δηλαδή η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα μέσω:

•    της μείωσης του ΦΠΑ και των τιμών των καταναλωτικών προϊόντων, 
•    της αύξησης των μισθών, 
•    του ελέγχου της αγοράς και της κερδοσκοπίας, 
•    της αύξησης των εξαγωγών και της μείωσης των εισαγωγών, 
•    της χρήσης των κονδυλίων του Ταμείου Συνοχής και Ταμείου Ανάκαμψης. 

Υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες αρκεί να υπάρξουν άλλες πολιτικές, οι οποίες θα συμπεριλαμβάνουν τον πολίτη στη λήψη των αποφάσεων και τον σχεδιασμό της οικονομίας. Μακριά από το νεοφιλελεύθερο μοντέλο, το οποίο εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ομίλων, τραστ, αλυσίδων, η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αποσκοπεί στη δημιουργία θέσεων εργασίας με ισότιμο τρόπο. Το φαινόμενο της άρνησης της εργασίας και η πολιτική των επιδομάτων μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσα από ένα πλέγμα δράσεων που θα προσφέρει στους νέους τα κίνητρα να εργαστούν τον πρωτογενή τομέα. 

Το στοίχημα της ανάπτυξης δεν αφορά μόνο στην ακρίβεια, τις τιμές, τους μισθούς, τους ελέγχους, κ.α. Αφορά στην ισόρροπη αξιοποίηση των δυνατοτήτων όλων των κλάδων της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας, φέρνοντας την κοινωνία στο επίκεντρο των εξελίξεων. 

Ένα αναπτυξιακό πρότυπο προϋποθέτει διαφάνεια και δημοκρατία, ορθή διαχείριση του δημόσιου χρήματος, τεχνογνωσία και εμπειρία. Απαιτεί κατάλληλες υποδομές, χωροταξικές ρυθμίσεις, σύγχρονες και αποτελεσματικές διοικητικές υπηρεσίες, ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς και φυσικά κοινωνική πολιτική. 

Προς όφελος του κοινωνικού συμφέροντος απαιτείται η εμπλοκή των τραπεζών στην επιχειρηματικότητα ως πυλώνα στήριξης της ανάπτυξης, όπως π.χ. διαχείρισης των κόκκινων δανείων και των πλειστηριασμών από την Εθνική Τράπεζα.

Η ανάπτυξη απαιτεί την υλοποίηση του αιτήματος της κοινωνίας για ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΑΝΤΟΥ μέσα από μια πολιτική φιλοσοφία που απέχει πολύ από αυτή των ιδιωτικοποιήσεων, η οποία καταστρατηγεί την ισόρροπη ανάπτυξη και υπονομεύει την εθνική συνοχή.